O udruzi

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača, HSUST, osnovana 2007. godine, sa sjedištem u Draškovićevoj 25, jedna je od pet strukovnih udruga u Republici Hrvatskoj koje su verificirane za obavljanje obuke budućih stalnih sudskih tumača. Osim obuke kandidata za sudske tumače, udruga se bavi povezivanjem sudskih tumača na području RH i diljem Europe te promicanjem interesa i dostojanstva struke. Pružamo potporu novoimenovanim sudskim tumačima. Brojimo 450 članova, od toga 35 aktivnih volontera – predavača na obuci, sudionika projekata i sl.
Surađujemo sa državnim tijelima na poboljšanju uvjeta rada sudskih tumača, članica smo radne skupine Ministarstva pravosuđa za izradu pravilnika o stalnim sudskim tumačima.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača,
OIB 36106518709
MB 2228181
Članova: 550
Adresa:
Draškovićeva 25
10000 Zagreb
Obuke za stalne sudske tumače provode se prema programu verificiranom od strane Ministarstva pravosuđa, koje rješenje dajemo na uvid u prostorijama Udruge. Predavači na obuci su odvjetnici i profesori za pojedini jezik kandidata koji su ujedno i aktualno imenovani sudski tumači.

Kako se postaje stalni sudski tumač

Da bi kandidat zadovoljio uvjete, prije svega mora imati VSS. Iako se najčešće radi o profesorima jezika, diploma jezičnog fakulteta nije obvezni uvjet za postanak sudskim tumačem. Zahtjev za imenovanje predaje se Županijskom sudu prema mjestu stanovanja. Kandidati koji nisu profesori jezika, moraju priložiti dokumente o znanju jezika na C2 nivou, ali isto tako moguće je uz odobrenje nadležnog suda verificirati dokumentaciju od nekih ustanova izvan sustava obrazovanja u RH. Nakon toga kandidati pristupaju provjeri znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i državne uprave te pravnog nazivlja pri nadležnom županijskom sudu (pravnici ovaj ispit ne polažu). U ovom smislu kandidati pristupaju obuci za buduće sudske tumače.

Program obuke

globusNastavni program se sastoji od 16 školskih sati a odvija se na sljedeći način; 11 sati općih predmeta (hrvatska pravna terminologija, poslovanje sudskog tumača itd.) i 5 sati jezičnog programa,pri tome napominjemo da se tijekom jezičnog dijela programa obuke rade vježbe prevođenja službenih akata i upoznavanju sa raznim vrstama dokumenata. Poznavanje jezika se podrazumijeva pristupanjem kandidata na obuku.Nakon samog školovanja kandidati pohađaju 5 sati hospitacije u uredima već imenovanih tumača. Hospitacija je praktičan samostalan rad sa dokumentima, dakle od prevođenja do pečatiranja i uvezivanja, pripreme dokumenata za stranku. Nakon uspješno obavljene obuke, kandidat stječe uvjete za imenovanje stalnim sudskim tumačem.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Pravilnik možete skinuti u Word formatu :  PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA2013

Obuka budućih sudskih tumača

Obuka budućih sudskih tumača u okviru Hrvatske strukovne udruge sudskih tumača (HSUSTa),održava se ukupno u trajanju od 16 školskih sati (za jednojezične kandidate, za višejezičnekandidate satnica se uvećava za pet sati po jeziku). Sva predavanja drže sudski tumači, pravnici i profesori jezika. Predavanja su podijeljena u dvije grupe; opća predavanja i jezični dio.
Opća predavanja se odnose na imenovanje i poslovanje sudskog tumača, knjigovodstvene aspekte poslovanja, uvezivanje i pravnu terminologiju (pravni sustav i hrvatsko pravno nazivlje). Jezični dio programa (prijevodne vježbe) bavi se konkretnim dokumentima koje obrađujete s mentorom, sudskim tumačem za svaki pojedini jezik. Svaki se jezik radi odvojeno, u trajanju od 5 školskih sati. Obuka predviđa i kratak uvod u konsekutivno i simultano prevođenje. Nakon obuke potrebno je odraditi hospitaciju kod (aktualno) imenovanog sudskog tumača utrajanju od 5 sati (mali prijevod ili sudjelovanje u obavljanju administrativnih poslova sudskog tumača).  Više o obuci u Word formatu OBUKA BUDUĆIH SUDSKIH

Konsekutivno/simultano tumačenje – primjer